Speciallärare

På Aranäsgymnasiet finns speciallärare och specialpedagog. Vi hjälper till att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov, både på grupp- och individnivå.

Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag”. (skollagen 1 kap.4§, 3 kap§ skollagen)

Vi samarbetar med arbetslagen för att eleverna ska uppnå kunskapskraven.

Vårt samarbete kan se ut enligt följande:

  • Planering, struktur och extra anpassningar av undervisningen tillsammans med lärare/elever

  • Möjlighet till stöd i svenska, matematik och engelska vid behov.

  • Utbildning i och utlåning av olika lärverktyg, t ex talsyntes, rättstavningsprogram med mera.

Anki Eriksson
0300-83 33 87
ann-kristin.eriksson@kungsbacka.se

Agneta Gärtner
0300-83 33 33
agneta.gartner@kungsbacka.se

Ulrike Bouvin
0300-83 33 33
ulrike.bouvin@kungsbacka.se
Matematik, alla program
Annika Hultin
0300-83 33 33
annika.hultin@kungsbacka.se
Matematik, alla program