Stöd för elever

På Aranäsgymnasiet finns speciallärare och specialpedagog. Vi hjälper till att anpassa undervisningen efter varje enskild elevs behov, både på grupp- och individnivå. Vi samarbetar med arbetslagen för att eleverna ska uppnå kunskapskraven.

Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I detta ligger att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. (skollagen 1 kap.4§, 3 kap§ skollagen)

Vårt samarbete kan se ut enligt följande:

  • Planering, struktur och extra anpassningar av undervisningen tillsammans med lärare/elever

  • Möjlighet till stöd i svenska, matematik och engelska vid behov.

  • Utbildning i och utlåning av olika lärverktyg, till exempel talsyntes, rättstavningsprogram med mera

Kontakta gärna

Anki Eriksson
0300-83 33 87
ann-kristin.eriksson@kungsbacka.se
Program: BF, BA, ES, IB, IM, TE

Agneta Gärtner
0300-83 33 33
agneta.gartner@kungsbacka.se
Program: IM, NA, SA, VO

Ulrike Bouvin
0300-83 33 33
ulrike.bouvin@kungsbacka.se
Program: Matematik, alla program

Annika Hultin
0300-83 33 33
Program: Matematik, alla program
annika.hultin@kungsbacka.se