Trivsel och trygghet

Vår skola har under många år fått mycket goda betyg avseende elevernas upplevelse av trivsel, trygghet och studiero.

Vi tycker att dessa faktorer är viktiga för att eleverna ska kunna nå målen för utbildningen och vi satsar därför mycket, både på förebyggande åtgärder men också på att snabbt ta hand om det som någon gång händer.

Bland våra förebyggande åtgärder vill nämna klassvis värdegrundsövningar i starten av årskurs 1, vuxennärvaro centralt i skolan, trygghetsmätningar och andra trivselbefrämjande åtgärder.

Någon gång kan det dock hända att någon blir kränkt eller känner sig utanför på något sätt. Då arbetar vi efter skolenheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling där våra elevhälsoresurser är en viktig del.

Vi vill att vår skola även i framtiden ska uppfattas som trygg.